Бакалаврат

З 2018 року для вступу на 1 курс спеціальності “Журналістика”абітурієнту необхідно написати творчий залік.

Програма творчого заліку  2018

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» здійснюється згідно з Концепцією діяльності за заявленим напрямом, освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою (що діяли до введення у дію Закону України «Про вищу освіту»), Освітньої програми підготовки бакалавра.

Загалом, навчання фахівців напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» базується на ключових положеннях Болонського процесу: запровадження кредитної системи, контролю якості освіти, розширення мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників та орієнтацію на європейську систему вищої освіти.

Професійна підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.030301 «Журналістика» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» здійснюється на основі науково-обґрунтованих теоретико-методологічних засадах, нової наукової парадигми в контексті Болонського процесу, вимог вітчизняного та зарубіжного ринку праці, потреб у реформуванні, демократизації та розвитку українського суспільства. Ця підготовка базується на основних принципах системності, цілісності, структурності, відповідності вимогам і потребам суспільства та держави, пріоритетності загальнолюдських цінностей, гуманізму, демократизму тощо.

Для підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр» напряму підготовки  6.030301 «Журналістика» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» розроблений навчальний план, який відповідає освітній програмі. Навчальний план за змістом відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та враховує співвідношення між циклами підготовки, нормативною і вибірковою частинами, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня 1998 р. № 285 та узгоджується з листом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 р. № 1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році». Він передбачає логічний зв’язок між навчальними дисциплінами і послідовністю їх вивчення.

Організація та планування навчального процесу здійснюється на основі розроблених робочих навчальних планів для кожного року набору.

На основі робочих навчальних планів розробляються навчальні програми робочі навчальні програми  з дисциплін, забезпеченість якими складає 100 %.

Випусковою кафедрою та іншими кафедрами університету, що забезпечують викладання дисциплін напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» розроблено навчально-методичні комплекси з дисциплін навчального плану. Вони охоплюють навчальні та робочі навчальні програми, плани семінарських занять, методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, методичне забезпечення контролю знань студентів та ін.

Навчальним планом підготовки бакалавра передбачено написання курсових робіт (проектів) з журналістського фаху в 6 та 7 семестрах та дипломної роботи (8 семестр).

Навчальним планом підготовки бакалавра передбачено виконання  дипломної роботи (проекту) згідно до вимог теоретичної та практичної підготовки. Виконання дипломного проекту забезпечено відповідними методичними рекомендаціями, які передбачають тематику, структуру та вимоги до оформлення, список рекомендованої літератури.  Запропонована тематика дипломних проектів дозволяє виявити засвоєні студентами знання з метою їх адекватної оцінки як сформованих фахівців з інформаційних технологій.

Кафедрою розроблено тематику курсових і дипломних проектів, які відповідають вимогам теоретичної та практичної підготовки.

Навчальний план напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» рівня «бакалавр» передбачає проходження навчальних практик у 2,4, 6 семестрах та фахової виробничої практики  у 8 семестрі.

Тривалість навчальних практик  2 тижні, фахової виробничої практики 6 тижнів. Кафедрою  розроблені відповідні методичні рекомендації щодо проходження практик та передбачені бази практик.