Основні напрями наукових досліджень

Викладачі кафедри журналістики працюють над колективною науково-дослідницькою темою «Розвиток регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, жанровий та філологічний аспекти».

Склад науково-педагогічних працівників кафедри журналістики: на постійній основі працює 10 викладачів, за внутрішнім та зовнішнім сумісництвом – 3 викладачі.

Штатними науково-педагогічними працівниками кафедри журналістики в опубліковано понад 100 наукових праць, в т.ч.  монографії,  навчально-методичні посібники, близько ста статей у фахових виданнях в тому числі, в періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН,  інших наукових праць; отримано  авторські свідоцтва на твір.

Монографії науково-педагогічних працівників кафедри журналістики 

 1. Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа: монографія / О.М. Холод. — У 2-х т. — Т. 2 : Соціальний інжиніринг масмедіа. — К.: КНУКіМ, 2016. — 284 с.
 2. Холод О. М. Преса Рейхскомісаріату «Україна» і сучасні медіа (комунікаційні технології соціального інжинірингу): монографія / О. М. Холод. – К.: КНУКіМ, 2016. – 196 с.
 3. Холод О. М. Медіа й теорії соціальних комунікацій: монографія / О. М. Холод. – К.: Видавничий центр ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 340 с.
 4. Марчук Г.І Сатира Леся Мартовича в контексті сатиричних жанрів доби. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2018. – 141 с
 5. Пристай Г.І Знайомства, зустрічі, розмови. Вип. 10 : збірник інтерв’ю / Івано-Франківськ. ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. : Г.І. Пристай, М.В. Дем’янів].- Івано-Франківськ, 2018.-288 с.
 6.  Мартович Лесь. Повне зібрання творів. Т.1. Т.2. / За редакцією Г.Марчук. – Івано-Франківіськ, ЛІК, 2015. – Т.1. Т.2. – 412 с
 7. Поміж текстом: журналісти для журналістів: худож. -публіцист.вид. /Прикарпат.нац. ун-т ім. СВ. Стефаника, Ф-т філології, каф. журналістики ; [упоряд.: Г.І. Пристай, Є. Жасмінова,В. Зварун, У. Сторощук, Т. Струтинська]. – Івано-Франківськ, – 2019. – 332 с.
 8. Холод О. М. Журналістика й кризи (психолінгвістика когніції квантових ідей і медіа): монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 235.
 9. Холод О. М. Процеси пізнання в чотирьох класах моделей соціальних (-ої) комунікацій (-ії) та оригінальна модель соціальних комунікацій // Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка: колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2018. Т. 6. С. 173–189
 10. Холод О.М. (2021). Україномовна преса в політичній кризі 1917 року: маркери епістемної інмутації суспільства (психолінгвістичні інструменти маніпуляціїї свідомістю читачів). У кн.: Журналістика й нейропластичність мозку: колективна монографія. Київ : Інтерсервіс, 179-226. ISBN 978-966-999-168-3.
 11. Холод О. (2022). Квантова журналістика: монографія. Київ: Інтерсервіс. 322 с.

Збірники матеріалів науково-практичних конференцій:

Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження у соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Марчук Г.І. – Івано-Франківськ, 2015 – Вип.I. – 342 с.Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях. Збіриник 1

Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер.  II наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2019 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай,Т. І.Струтинська. – Івано-Франківськ, 2019. – 94с.Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях_збірник_2019

Навчально-методичні посібники науково-педагогічних працівників кафедри журналістики 

 1. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. / О.М. Холод. — К. : КиМУ, 2013. — 294 с.
 2. Холод О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. – 2-ге вид.,перероб. й доп. / О. М. Холод. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2018. – 370 с.
 3. Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / Холод О.М. (лист МОНУ № 1/11–11273 від 01.12.2011). — К. : ЦУЛ, 2013. — 212 с.
 4. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / О.М. Холод.— Львів : ПАІС, 2014. — 280 с.
 5. Марчук Н.В.Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Суспільно-політичні студії»: [текст] / Наталія Василівна Марчук /Факультет філології; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – 32 с.
 6. Марчук Н.В.Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Проблематика у ЗМІ»: [текст] / Наталія Василівна Марчук /Факультет філології; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – 30 с.
 7. Марчук Г.І. Жанри журналістики. – Івано-Франківськ : ЛІК., 2016. – 198 с.
 8. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Мова ЗМІ» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика» / Руслана Любомирівна Савчук. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. – 128 с.
 9. Хороб С. Літературний стиль (стилі в літературно-журналістській творчості). Методичні рекомендації до практичних занять. – Івано-Франківськ, видавництво «Сімик», 2017.- 24 с.
 10. Холод О.М. Теорія та історія соціальних комунікацій : курс лекцій / Холод О.М. — К. : КиМУ, 2013. — 232 с.
 11. Холод О.М. Сучасні теорії та тенденції розвитку соціальних комунікацій: курс лекцій. — У 2-х т. — Т. 1 / О. М. Холод. — К.: КНУКіМ, Українська асоціація психолінгвістів, 2016. — 214 с.
 12. Марчук Н. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Виборчий процес» для студентів ОП «Журналістика та медіакомунікація». Івано-Франківськ: ЯРИНА,2019. 175 с.
 13. Марчук Г.І. Журналістська етика. Навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ – Ярина, 2021. 130 с
 14. Марчук Г. І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Жанри журналістики» для студентів ОП «Журналістика та медіакомунікація» Івано-Франківськ – Ярина, 2018. 140 с.
 15. Марчук Г. І. Основи наукових досліджень. Івано-Франківськ: Сімик, 2019. 125 с.
 16. Пристай Г. І. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Видавнича справа» для магістрів спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : ЯРИНА, 2019. 24 с.
 17. Копистинська І. М. Проблематика засобів масової комунікації та реклами» : навч. посіб. 2-ге видання, доповнене та виправлене. Івано-Франківськ : 2022. 242 с. ІSBN 978-617-8026-26-4
 18. Копистинська І. М. Жанри журналістики [Електронне видання] : хрестоматія. Івано-Франківськ : 2022. 123 с
 19. Копистинська І. М. Радіовиробництво [Електронне видання] : хрестоматія. Івано-Франківськ : 2022. 70 с
 20. Копистинська І. М. Основи журналістської майстерності : навчально-методичний комплекс. 2022. 35 с.
 21. Методичні-рекомендації- навчальна практика_2022
 22. Методичні-рекомендації-Виробнича телевізійна практика_2022
 23. Методичні-рекомендації-Фахова виробнича практика_2022
 24. Методичні рекомендації-Фотожурналістика_Шотурма НВ_2022
 25. Методичні-рекомендації-Реклама-в-ЗМІ_Шотурма НВ_2022
 26. Методичні рекомендації-Організація роботи пресслужб та інформагентств_Шотурма НВ_2022

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно приймають участь у міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, де виступають як на секційних, так і на пленарних засіданнях.

До наукових здобутків кафедри слід віднести її активну участь в організації проведення міжнародних конференцій, які проводить Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Наукового-педагогічні працівники кафедри є знаними фахівцями у сфері масових комунікацій, журналістики та ін. Тому не дивно, що вони є членами вчених та спеціалізованих рад, галузевих академій наук, членами редакційних колегій наукових видань тощо. Проф. Холод О.М. є членом ради директорів міжнародного наукового проекту «POLYLOG»(м. Відень, Австрія), членом науково-методичної комісії з журналістики МОН України, засновником і співредактором наукового реферованого журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» (Міністерством юстиції України прийнято рішення про державну реєстрацію журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» (наказ № 277/5 від 01.02.2016). Також, професор Холод  член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), від 2010 до 2011 – член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.05 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), від 2015 до 2016 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ), від 2016 дотепер – заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ). Доцент Марчук Г.І. є членом науково-методичної комісії з соціальних комунікацій (секція журналістики) при Міністерстві освіти і науки України.

На кафедрі проводиться постійна робота щодо підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. Лише протягом 2013–2016 рр. теперішніми працівниками кафедри було захищено три кандидатські (Хороб С.С., Шотурма Н.В., Марчук Н.В.) дисертацій, доцент Марчук Г.І. працює над докторською дисертацією.

Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів кафедри є: навчання в аспірантурі; захист дисертації в якості здобувача; стажування в провідних ВНЗ України та Польщі, передових вітчизняних ЗМІ, участь у конференціях, симпозіумах та семінарах.

На кафедрі журналістики підвищення кваліфікації викладачів відбувається відповідно плану. Всі викладачі кафедри за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації в тій чи іншій формі. За результатами підвищення кваліфікації підготовлені і видані тексти лекцій, завдання для практичних занять, лабораторних занять та самостійної роботи студентів; впроваджені електронні версії навчально-методичних посібників, які розміщені в локальній університетській мережі. Постійне підвищення кваліфікації викладачів кафедри є важливою умовою удосконалення робочих програм з навчальних дисциплін, забезпечення навчального процесу прогресивними навчально-методичними розробками і загалом підвищення ефективності організації навчального процесу.

На кафедрі приділяється значна робота зі здібними студентами шляхом залучення їх до виконання наукової тематики.

За останні 4 роки на звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і студентів щорічно виступають понад 20 студентів II–IV курсів, студенти приймали участь у Всеукраїнських наукових конференціях.

З метою залучення студентської молоді до наукових досліджень при кафедрі діють чотири наукові гуртки та студентські творчі групи.

За звітний період викладачі кафедри взяли участь в ряді наукових коференцій та тренінгів.

Керівництво науковою роботою студентів:

Підготувлено студентку ІІ курсу Зварун В. до участі у Всеукраїнській олімпіаді з журнадістики (м.Дніпро, ДНУ ім. О.Гончара, 5-6 квітня 2018р.) – ас.Марчук Н.В.

Підготовлено студентку ІІ курсу Боднар М.  до участі у Всеукраїнській олімпіаді з журнадістики (м.Дніпро, ДНУ ім. О.Гончара, 5-6 квітня 2018р.)- ас. Хороб С.С.

Підготовлено студентку ІІ курсу Шатохіну Є. до II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019 н.р.)  – доц. Савчук Р.Л.

Підготовлено студентку ІV курсу Іванків Н. до II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019 н.р.)  – доц. Савчук Р.Л.

Підготовлено переможницю II етапу  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики студентку ІІI курсу Чікель Ю.Б. (ІІІ призове місце, 2019 н.р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка) – доц.Марчук Н.В.

Робота з аспірантами:

проф.Холод О.М.

1.Шевченко А. С. – «Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 26.06.2013

2. Островська Н. В. – «Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 03.09.2015

3. Подашевська Т. Л. – «Соціальнокомунікаційні виборчі технології як засоби позиціонування політичних партій та об’єднань», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 27.04.2017

4. Грубич К. В. – «Особливості комунікаційних технології телепрезентацій української кухні», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 29.06.2017

МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПРИКЛАДНІ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ»
20–22 травня 2015 року, Івано-Франківсь Випуск 1

Збірник 1

МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів,аспірантів університету за 2020 рік Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (5–9 квітня 2021 року). Випуск 2

МАТЕРІАЛИ звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
4–5 квітня 2022 р. Випуск (2022)

Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер.  IIІ наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2020 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай,Т. І.Струтинська. – Івано-Франківськ, 2020. – 94с.ЗБІРНИК_3

Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер.  IIІ наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2021 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай,Т. І.Струтинська. – Івано-Франківськ, 2021. – 94с.Збірник  4

Програма конференціі 2019 р.

2022 Програма-звітної-конференції-викладачів-за-2021-рік-2

ЗБІРНИК_6. Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер. VІ наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2024 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай, Р. Л. Савчук. Івано-Франківськ, 2024. Вип. VІ. 141 с..