Мовна культура журналіста

Студентський науковий гурток

«Мовна культура журналіста»

 

Мета роботи студентського наукового гуртка – поглиблення знань студентів із теоретичних засад культури мови, закріплення професійних знань та вмінь вербального спілкування у сфері журналістики; формування мовних компетентностей студентів у процесі науково-дослідницької діяльності, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової роботи.

 

Основні завдання студентського наукового гуртка:

 • залучення студентів до науково-дослідної діяльності;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • оволодіння культурою мови на основі теоретичних надбань лінгвістики та риторики, досвіду національного радіо та телебачення;
 • формування вмінь і навичок застосування вербальних засобів комунікації, логічних, психологічних, етичних, літературних прийомів у мові та спілкуванні.

 

Основні завдання полягають у формуванні в студентів таких компетентностей:

 • пізнавальної: розвиток інтелектуально-логічних, комунікативно-творчих та інтелектуально-евристичних здібностей; ознайомлення з основами науково-дослідницької роботи; розвиток вільного комунікативного користування засобами рідної мови, її стилями, формами, напрямами в усіх видах мовленнєвої діяльності;
 • творчої: розвиток самостійного, критичного, творчого мислення; вміння виявляти творчу самостійність, ініціативу; вміння логічно висловлювати свої думки в соціальних комунікаціях;
 • соціальної: формування навичок самореалізації та спілкування, критичного оцінювання власної медіактивності в соціумі; вміння оцінювати власну позицію і норми поведінки в суспільстві; виховання національної самосвідомості, громадянської позиції та власної людської гідності;
 • практичної: досягнення єдності теоретичної підготовки та практичного оволодіння професійними соціально-комунікаційними та лінгвістичними навичками.

 

Керівник гуртка – Савчук Руслана Любомирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

 

План роботи

студентського наукового гуртка

«Мовна культура журналіста»

на 2022/2023 навчальний рік

(затверджено на засіданні кафедри журналістики,

протокол №1 від 31.08.2022 р.)

 

№ з/п Тема Дата проведення Місце проведення
1. Зустріч зі студентами – членами гуртка. Ознайомлення з метою та завданнями гуртка. Обговорення плану роботи гуртка на 2022/2023 навчальний рік. Вступна лекція керівника гуртка. Вересень 2022 412 ауд.
2. Вибір теми наукового дослідження, обґрунтування її актуальності. Визначення мети, завдань, методів дослідження. Складання індивідуального плану роботи.

Підготовка доповідей за результатами  науково-дослідних робіт.

Жовтень 2022 3        д.
3. Наукові доповіді:

1. «Модифікація фразеологічних конструкцій як один із засобів підсилення виразності журналістських текстів (на матеріалі місцевих ЗМІ)» (Гав’юк Альбіна).

2. Лексико-семантична характеристика заголовків у сучасних медійних текстах (на прикладі видань «Vogue», «Elle.ua», «Cosmopolitan» за 2022 рік) (Матішак Оксана)

Листопад 2022 412 ауд.
4. Наукові доповіді:

1. «Порушення лексичних норм у сучасних регіональних медіатекстах» (Черепаха Інна).

2. «Мовні анормативи на сторінках електронного медіавидання “Глузд”» (Мельник Христина)

Грудень 2022 412 ауд.
5. Наукові доповіді:

1. «Сучасні  сленгізми-неологізми як мовне віддзеркалення війни» (Гарасим Марія).

2. «Військова термінологія в сучасному медійному тексті» (Кульчицька Олеся)

Січень 2023 412 ауд.
6. Наукова доповідь «Проблеми культури усного мовлення радіожурналістів (на прикладі ведучих радіо «Західний полюс»)» (Пониполяк Лілія). Лютий 2023 412 ауд.
7. Наукова доповідь «Семантичний потенціал емоційно-експресивних номінацій у сучасних регіональних ЗМІ» (Марійчин Галина). Березень 2023 412 ауд.
8. Наукова доповідь «Проблема російськомовного контенту в українському інформаційному просторі» (Сорока Тетяна). Квітень 2023 412 ауд.
9. Наукова доповідь «Мовностилістичні особливості соціальної реклами на регіональному телебаченні» (Струк Діана).

 

Підсумкове засідання гуртка.

Травень 2023 412 ауд.

 

 

Список студентів наукового гуртка

 1. Гав’юк Альбіна (Ж-31).
 2. Гарасим Марія (Ж-32).
 3. Кульчицька Олеся (Ж-31).
 4. Марійчин Галина (Ж-11м).
 5. Матішак Оксана (Ж-41)
 6. Мельник Христина (Ж-31).
 7. Пониполяк Лілія (Ж-32).
 8. Сорока Тетяна (Ж-41).
 9. Струк Діана (Ж-41).
 10. Черепаха Інна (Ж-32).