Основні напрями наукових досліджень

Викладачі кафедри журналістики працюють над колективною науково-дослідницькою темою «Розвиток регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, жанровий та філологічний аспекти».

Склад науково-педагогічних працівників кафедри журналістики: на постійній основі працює 8 викладачів, за внутрішнім та зовнішнім сумісництвом – 5 викладачів (з них 3 кандидатів наук).

Штатними науково-педагогічними працівниками кафедри журналістики впродовж 2014–2018 рр. опубліковано 121 наукову працю, в т.ч. 4 монографії, 11 навчально-методичних посібників, 89 статей у фахових виданнях в тому числі, 10 в періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, 20 інших наукових праць; отримано 2 авторських свідоцтва на твір.

Монографії науково-педагогічних працівників кафедри журналістики за 2014–2019 рр.

 1. Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа : монографія / О.М. Холод. — У 2-х т. — Т. 1 : Трансформація свідомості. — К.: КНУКіМ, 2013. — 144 с.
 2. Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа: монографія / О.М. Холод. — У 2-х т. — Т. 2 : Соціальний інжиніринг масмедіа. — К.: КНУКіМ, 2016. — 284 с.
 3. Холод О. М. Преса Рейхскомісаріату «Україна» і сучасні медіа (комунікаційні технології соціального інжинірингу): монографія / О. М. Холод. – К.: КНУКіМ, 2016. – 196 с.
 4. Холод О. М. Медіа й теорії соціальних комунікацій: монографія / О. М. Холод. – К.: Видавничий центр ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 340 с.
 5. Васильчук М.М Художній дискурс Гуцульщини в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ, 2018. 464.
 6. Марчук Г.І Сатира Леся Мартовича в контексті сатиричних жанрів доби. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2018. – 141 с
 7. Пристай Г.І Знайомства, зустрічі, розмови. Вип. 10 : збірник інтерв’ю / Івано-Франківськ. ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. : Г.І. Пристай, М.В. Дем’янів].- Івано-Франківськ, 2018.-288 с.
 8.  Мартович Лесь. Повне зібрання творів. Т.1. Т.2. / За редакцією Г.Марчук. – Івано-Франківіськ, ЛІК, 2015. – Т.1. Т.2. – 412 с
 9. Незламний воїн Христовий : літературно-документальне видання / Упоряд. Н 44 В.А. Плахта, Н.Д. Димніч. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016.- 288 с.
 10. Поміж текстом: журналісти для журналістів: худож. -публіцист.вид. /Прикарпат.нац. ун-т ім. СВ. Стефаника, Ф-т філології, каф. журналістики ; [упоряд.: Г.І. Пристай, Є. Жасмінова,В. Зварун, У. Сторощук, Т. Струтинська]. – Івано-Франківськ, – 2019. – 332 с.

Збірники матеріалів науково-практичних конференцій:

Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження у соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Марчук Г.І. – Івано-Франківськ, 2015 – Вип.I. – 342 с.Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях. Збіриник 1

Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер.  II наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2019 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай,Т. І.Струтинська. – Івано-Франківськ, 2019. – 94с.Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях_збірник_2019

Навчально-методичні посібники науково-педагогічних працівників кафедри журналістики за 2014–2017 рр.

 1. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. / О.М. Холод. — К. : КиМУ, 2013. — 294 с.
 2. Холод О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. – 2-ге вид.,перероб. й доп. / О. М. Холод. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2018. – 370 с.
 3. Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / Холод О.М. (лист МОНУ № 1/11–11273 від 01.12.2011). — К. : ЦУЛ, 2013. — 212 с.
 4. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / О.М. Холод.— Львів : ПАІС, 2014. — 280 с.
 5. Марчук Н.В.Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Суспільно-політичні студії»: [текст] / Наталія Василівна Марчук /Факультет філології; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – 32 с.
 6. Марчук Н.В.Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Проблематика у ЗМІ»: [текст] / Наталія Василівна Марчук /Факультет філології; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2017. – 30 с.
 7. Марчук Г.І. Жанри журналістики. – Івано-Франківськ : ЛІК., 2016. – 198 с.
 8. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Мова ЗМІ» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика» / Руслана Любомирівна Савчук. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. – 128 с.
 9. Хороб С. Літературний стиль (стилі в літературно-журналістській творчості). Методичні рекомендації до практичних занять. – Івано-Франківськ, видавництво «Сімик», 2017.- 24 с.
 10. Холод О.М. Теорія та історія соціальних комунікацій : курс лекцій / Холод О.М. — К. : КиМУ, 2013. — 232 с.
 11. Холод О.М. Сучасні теорії та тенденції розвитку соціальних комунікацій: курс лекцій. — У 2-х т. — Т. 1 / О. М. Холод. — К.: КНУКіМ, Українська асоціація психолінгвістів, 2016. — 214 с.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно приймають участь у міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, де виступають як на секційних, так і на пленарних засіданнях.

До наукових здобутків кафедри слід віднести її активну участь в організації проведення міжнародних конференцій, які проводить ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Наукового-педагогічні працівники кафедри є знаними фахівцями у сфері масових комунікацій, журналістики та ін. Тому не дивно, що вони є членами вчених та спеціалізованих рад, галузевих академій наук, членами редакційних колегій наукових видань тощо. Проф. Холод О.М. є членом ради директорів міжнародного наукового проекту «POLYLOG»(м. Відень, Австрія), членом науково-методичної комісії з журналістики МОН України, засновником і співредактором наукового реферованого журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» (Міністерством юстиції України прийнято рішення про державну реєстрацію журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» (наказ № 277/5 від 01.02.2016). Також, професор Холод  член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), від 2010 до 2011 – член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.05 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), від 2015 до 2016 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ), від 2016 дотепер – заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ). Доцент Марчук Г.І. є членом науково-методичної комісії з соціальних комунікацій (секція журналістики) при Міністерстві освіти і науки України.

На кафедрі проводиться постійна робота щодо підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. Лише протягом 2013–2016 рр. теперішніми працівниками кафедри було захищено три кандидатські (Хороб С.С., Шотурма Н.В., Марчук Н.В.) дисертацій, доцент Марчук Г.І. працює над докторською дисертацією.

Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів кафедри є: навчання в аспірантурі; захист дисертації в якості здобувача; стажування в провідних ВНЗ України та Польщі, передових вітчизняних ЗМІ, участь у конференціях, симпозіумах та семінарах.

На кафедрі журналістики підвищення кваліфікації викладачів відбувається відповідно плану. Всі викладачі кафедри за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації в тій чи іншій формі. За результатами підвищення кваліфікації підготовлені і видані тексти лекцій, завдання для практичних занять, лабораторних занять та самостійної роботи студентів; впроваджені електронні версії навчально-методичних посібників, які розміщені в локальній університетській мережі. Постійне підвищення кваліфікації викладачів кафедри є важливою умовою удосконалення робочих програм з навчальних дисциплін, забезпечення навчального процесу прогресивними навчально-методичними розробками і загалом підвищення ефективності організації навчального процесу.

На кафедрі приділяється значна робота зі здібними студентами шляхом залучення їх до виконання наукової тематики.

За останні 4 роки на звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і студентів щорічно виступають понад 20 студентів II–IV курсів, 5 студентів приймали участь у Всеукраїнських наукових конференціях.

З метою залучення студентської молоді до наукових досліджень при кафедрі діють чотири наукові гуртки та студентські творчі групи.

За звітний період викладачі кафедри взяли участь в ряді наукових коференцій та тренінгів:

 • Тренінг для викладачів факультетів журналістики «Журналістські розслідування. Основи», м.Київ, 29 листопада 2017 р.
 • Міжнар. наук.-практ. конференція «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень”  м. Херсон, 22–23 вересня 2017 р.
 • Конференція для фахівців PR та реклами «PRrally-2018» м. Івано-Франківськ, 23 березня 2018 р.
 • Міжнар. наук.-практ. конференція «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень”  м. Херсон, 22–23 вересня 2017 р.
 • «Практика FactCheck – можливості і перспективи. Український і міжнародний досвід», м.Київ, 15-16 грудня 2017р.
 • Міжнародна наукова конференція «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки», м.Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2-3 листопада 2017 р.
Керівництво науковою роботою студентів:

Підготовлено переможницю ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики студентку ІІ курсу Гнот М. (ІІІ призове місце, 2016 н.р., м. Маріуполь, МДУ) – доц.Димніч Н.Д.

Підготувлено студентку ІІ курсу Зварун В. до участі у Всеукраїнській олімпіаді з журнадістики (м.Дніпро, ДНУ ім. О.Гончара, 5-6 квітня 2018р.) – ас.Марчук Н.В.

Підготовлено студентку ІІ курсу Боднар М.  до участі у Всеукраїнській олімпіаді з журнадістики (м.Дніпро, ДНУ ім. О.Гончара, 5-6 квітня 2018р.)- ас. Хороб С.С.

Підготовлено студентку ІІ курсу Шатохіну Є. до II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019 н.р.)  – доц. Савчук Р.Л.

Підготовлено студентку ІV курсу Іванків Н. до II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019 н.р.)  – доц. Савчук Р.Л.

Підготовлено переможницю II етапу  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з журналістики студентку ІІI курсу Чікель Ю.Б. (ІІІ призове місце, 2019 н.р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка) – доц.Марчук Н.В.

Дослідницька робота:

“Школа інновацій і соціального підприємництва”, 5 жовтня-8 грудня 2016 року, Українська соціальна академія.

“Менеджмент управління неурядовими організаціями, 5 квітня-15 червня 2016 року, Українська соціальна академія

Робота з аспірантами:

проф.Холод О.М.

1.Шевченко А. С. – «Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 26.06.2013

2. Островська Н. В. – «Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 03.09.2015

3. Подашевська Т. Л. – «Соціальнокомунікаційні виборчі технології як засоби позиціонування політичних партій та об’єднань», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 27.04.2017

4. Грубич К. В. – «Особливості комунікаційних технології телепрезентацій української кухні», спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології, захист відбувся 29.06.2017

Керівництво здобувачем:

доц. Марчук Г.І.

2015 – до тепер — Білічак О.І

ПРИКЛАДНІ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ ЗБІРНИК СТАТЕЙ Випуск 1