доцент кафедри журналістики, кандидат філологічних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2003–2008 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Українська мова та література» (бакалавр)

2008–2009 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Українська мова та література» (магістр)

2009–2011 – навчання в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

28 жовтня 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-стилістичні домінанти в українській поезії кінця ХХ – початку ХХ століття» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Марія Голянич).

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук (з 2012 року).

Вчене звання: доцент кафедри журналістики (з 2021 року).

Член Національної спілки журналістів України (з 2021 року).

Наукові інтереси:

Автор більше 40 наукових праць та навчально-методичних матеріалів, співавтор словника термінів «Лінгвістичний аналіз тексту».

Стажування: Варшавський університет (м. Варшава, Республіка Польща), тема дослідження «Markery linguo-stylistyczne informatywności w nowoczesnych mediach drukowanych (na podstawie tekstów ukraińskich i polskich)» (2017 р.)

Вища Школа Лінгвістична (м. Ченстохова, Республіка Польща), тема наукового дослідження «The linguistic-stylistic features of modern media texts» (180 год., 2019–2020 рр.)

Забезпечує викладання дисциплін:

 • «Мова ЗМІ»
 • «Культура усного публічного мовлення»
 • «Практична стилістика»
 • «Культура мови та типологія помилок у ЗМІ»
 • «Редакторський практикум»

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Stiekolshchykova, V., Savchuk, R., Makarchuk, O., Filatenko, I., Humanenko, O., & Shoturma, N. (2022). Influential Modifications of the Genre System by Today’s Media. Postmodern Openings,13(2), 461-474. https://doi.org/10.18662/po/13.2/465 (Web of Science)
 2. Савчук Р. Л. Лексико-стилістичне оформлення сучасного регіонального медіатексту (на прикладі інтернет-видання «Глуzд»). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 2, Ч. 2. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 260–265. https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/41
 3. Савчук Р. Л. Мовностилістичні особливості публіцистики Святомира Фостуна в журналі «Сурмач». Studia Ukrainica Posnaniensia, vol. X/1: 2022, pp. 59–73.
 4. Савчук Р. Л., Фіглевський О. В. Спортивний контент у регіональних ЗМІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 3. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 343–348. https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.3/57
 5. Formanova, S., Gusak, L., Vorobiova, T., Savchuk, R., Dorofieieva, O., & Smalko, L. (2021). Status in Social Networks as a Speech Genre. Postmodern Openings, 12(1), 128-140. https://doi.org/10.18662/po/12.1/250 (Web of Science)
 6. Савчук Р. Стилістичні засоби у заголовках сучасних медіатекстів: психолінгвістичний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 4. С. 161–170. https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-4-24
 7. Савчук (Ріжко) Р. Лінгвістичні засоби експлікації прагматичного значення у заголовках сучасних ЗМІ (за матеріалами регіональних інтернет-видань). Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 252–261.

 

Матеріали наукових конференцій

 1. Савчук Р. Л. Тропи та стилістичні фігури в заголовках сучасних мас-медіа. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 122–124.
 2. Савчук Р. Л., Фіглевський О. В. Спортивні новини у регіональних ЗМІ: загальна характеристика. Way Science. Recent Trends in Science: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, May 5-6, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. P. 176–179.
 3. Савчук Р. Л. Стилістичний потенціал сучасних медіазаголовків (за матеріалами регіонального онлайн-видання «Куфер»). Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). С. 163–165.
 4. Савчук Р. Л. Атрактивна функція діалектизмів у заголовкових комплексах сучасних інтернет-ЗМІ. Advances in Technology and Science: abstracts of XII International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany, March 16–19, 2021. Berlin, 2021. P. 208–210.
 5. Савчук Р. Л. Розмовна лексика в сучасному медіатексті: прагматичний аспект. The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11–14, 2021, Varna, Bulgaria. P. 170–172.
 6. Савчук Р. Л. Специфіка використання графічних анормативів у заголовках сучасних медійних текстів. Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della I Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 2), Bologna, May 14, 2021. Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & Piattaforma scientifica europea, 2021. Р. 30–31.
 7. Савчук Р. Л. Інтертекстуальні елементи як психолінгвістичні маркери впливу в заголовках сучасних ЗМІ (на прикладі інтернет-видань Івано-Франківщини). Таврійські філологічні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29–30 січня 2021 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 221–224.
 8. Савчук Р. Л. Метафоричні конструкції як засіб актуалізації уваги у заголовках сучасних медійних текстів. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 189–191.
 9. Савчук Р. Л. Лексико-стилістичні засоби як інтенсифікатори уваги в мас-медійних заголовках (на прикладі регіональних інтернет-ЗМІ). Сучасний рух науки : тези доп. ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8–9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 2. С. 211–212.
 10. Савчук Р. Л. Інтертекстуальні елементи в заголовкових комплексах сучасних інтернет-видань (на матеріалі регіональних ЗМІ). Актуальні проблеми сучасної науки (частина ІІ) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30–31 травня 2019 року. Київ: МЦНД, 2019. С. 34–36.
 11. Савчук Р. Л., Іванків Н. П. Проблема ідентифікації блогосфери як окремого жанру журналістики та ключові особливості створення блогів. Сучасний рух науки : тези доп. VІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 1503–1510.

Навчально-методичні праці

 1. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Мова ЗМІ» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика» : посібник. 2-ге вид., випр. і допов. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2021. 162 с.
 2. Савчук Р. Л. Культура усного публічного мовлення : навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2019. 120 с.
 3. Савчук Р. Л. Методичний супровід до вивчення навчальної дисципліни «Культура усного публічного мовлення» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2019. 46 с.
 4. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Практична стилістика» для студентів ІV курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2019. 64 с.
 5. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Мова ЗМІ» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. 128 с.

Упорядкування:

 1. Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер. IIІ наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 9-10 квітня 2020 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Р. Л. Савчук, Г. І. Пристай. Івано-Франківськ, 2020. Вип. ІІІ. 87 с.
 2. Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер. IV наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2021 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай, Р. Л. Савчук, Т. І. Струтинська. Івано-Франківськ, 2021. 111 с.

Керівник секції журналістики  Івано-Франківської Малої академії наук Івано-Франківської міської ради (з 2019 року).

Участь у грантовій програмі. У 2020-2021 рр. разом із викладачами кафедри журналістики взяла учать у грантовій програмі «Створення та розповсюдження друкованих матеріалів та проведення тренінгів для популяризації медіаграмотності» в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується міжнародною організацією IREX за підтримки Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії (FCO). Провела 4 тренінги на тему «Інфомедійна грамотність: DОs and DON’Ts» для здобувачів освіти 8 навчальних закладів Івано-Франківської області.

У межах грантового проєкту «Табір “Дарунок”», що виконується випускницями Академії Жіночого Лідерства Українського жіночого фонду в партнерстві з Національним Демократичним Інститутом Міжнародних Відносин (NDI) в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», на запрошення Дзвиняцької ТГ Івано-Франківської області провела онлайн-тренінг «Медійна грамотність» для учнів та вчителів Дзвиняцького ліцею (3 березня 2021 року).

Підвищення кваліфікації (стажування, участь у вебінарах, семінарах, тренінгах)

Пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування з 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року у Вищій Школі Лінгвістичній у м. Ченстохова (Республіка Польща). Тема «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», в обсязі 6 кредитів (180 годин).

У межах Європейського освітнього проєкту  «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Вища Школа Лінгвістична, м.Ченстохова, Республіка Польща) взяла участь у тренінгу «Management of international education projects – the challenge of the 21st century» за підтримки програми Erasmus+ (30 січня 2021 року).

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет філології

Кафедра журналістики

76018, Україна

м.Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

E-mail: ruslana.savchuk@pnu.edu.ua