доцент кафедри журналістики, кандидат філологічних наук

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2003–2008 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Українська мова та література» (бакалавр)

2008–2009 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність «Українська мова та література» (магістр)

2009–2011 – навчання в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

28 жовтня 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-стилістичні домінанти в українській поезії кінця ХХ – початку ХХ століття» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Марія Голянич).

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук (з 2012 року).

Вчене звання: доцент кафедри журналістики (з 2021 року).

Член Національної спілки журналістів України (з 2021 року).

Наукові інтереси:

Автор більше 40 наукових праць та навчально-методичних матеріалів, співавтор словника термінів «Лінгвістичний аналіз тексту».

Стажування: Варшавський університет (м. Варшава, Республіка Польща), тема дослідження «Markery linguo-stylistyczne informatywności w nowoczesnych mediach drukowanych (na podstawie tekstów ukraińskich i polskich)» (2017 р.)

Вища Школа Лінгвістична (м. Ченстохова, Республіка Польща), тема наукового дослідження «The linguistic-stylistic features of modern media texts» (180 год., 2019–2020 рр.)

Забезпечує викладання дисциплін:

 • «Мова ЗМІ»
 • «Культура усного публічного мовлення»
 • «Практична стилістика»
 • «Культура мови та типологія помилок у ЗМІ»
 • «Редакторський практикум»

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Савчук Р. Л., Шевчук Г. І. Блогерська діяльність Андрія Шимановського. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 34 (73). № 1, Ч. 2. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 230–236. https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.1.2/37
 2. Stiekolshchykova, V., Savchuk, R., Makarchuk, O., Filatenko, I., Humanenko, O., & Shoturma, N. (2022). Influential Modifications of the Genre System by Today’s Media. Postmodern Openings,13(2), 461-474. https://doi.org/10.18662/po/13.2/465(Web of Science)
 3. Савчук Р. Л. Лексико-стилістичне оформлення сучасного регіонального медіатексту (на прикладі інтернет-видання «Глузд»). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 2, Ч. 2. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 260–265. https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/41
 4. Савчук Р. Л. Мовностилістичні особливості публіцистики Святомира Фостуна в журналі «Сурмач». StudiaUkrainica Posnaniensia, vol. X/1: 2022, pp. 59–73.
 5. Савчук Р. Л., Фіглевський О. В. Спортивний контент у регіональних ЗМІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 3. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 343–348. https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.3/57
 6. Formanova, S., Gusak, L., Vorobiova, T., Savchuk, R., Dorofieieva, O., & Smalko, L. (2021). Status in Social Networks as a Speech Genre. Postmodern Openings, 12(1), 128-140. https://doi.org/10.18662/po/12.1/250(Web of Science)
 7. Савчук Р. Стилістичні засоби у заголовках сучасних медіатекстів: психолінгвістичний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 4. С. 161–170. https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-4-24
 8. Савчук (Ріжко) Р. Лінгвістичні засоби експлікації прагматичного значення у заголовках сучасних ЗМІ (за матеріалами регіональних інтернет-видань). Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2018. Вип. 43. С. 252–261.

 

Матеріали наукових конференцій

 1. Савчук Р. Л. Тропо-фігуральні конструкції в публіцистичній мові Святомира Фостуна (на матеріалі текстів діаспорного журналу «Сурмач»). Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 3–7 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. С. 227–228.
 2. Савчук Р. Л. Тропи та стилістичні фігури в заголовках сучасних мас-медіа. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С. 122–124.
 3. Савчук Р. Л., Фіглевський О. В. Спортивні новини у регіональних ЗМІ: загальна характеристика. Way Science. Recent Trends in Science: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, May 5-6, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. P. 176–179.
 4. Савчук Р. Л. Стилістичний потенціал сучасних медіазаголовків (за матеріалами регіонального онлайн-видання «Куфер»). Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). С. 163–165.
 5. Савчук Р. Л. Атрактивна функція діалектизмів у заголовкових комплексах сучасних інтернет-ЗМІ. Advances in Technology and Science: abstracts of XII International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany, March 16–19, 2021. Berlin, 2021. P. 208–210.
 6. Савчук Р. Л. Розмовна лексика в сучасному медіатексті: прагматичний аспект. The XXV International Science Conference «Implementation of modern science and practice», May 11–14, 2021, Varna, Bulgaria. P. 170–172.
 7. Савчук Р. Л. Специфіка використання графічних анормативів у заголовках сучасних медійних текстів. Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della I Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 2), Bologna, May 14, 2021. Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & Piattaforma scientifica europea, 2021. Р. 30–31.
 8. Савчук Р. Л. Інтертекстуальні елементи як психолінгвістичні маркери впливу в заголовках сучасних ЗМІ (на прикладі інтернет-видань Івано-Франківщини). Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29–30 січня 2021 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 221–224.
 9. Савчук Р. Л. Метафоричні конструкції як засіб актуалізації уваги у заголовках сучасних медійних текстів. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 189–191.
 10. Савчук Р. Л. Лексико-стилістичні засоби як інтенсифікатори уваги в мас-медійних заголовках (на прикладі регіональних інтернет-ЗМІ). Сучасний рух науки: тези доп. ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8–9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 2. С. 211–212.
 11. Савчук Р. Л. Інтертекстуальні елементи в заголовкових комплексах сучасних інтернет-видань (на матеріалі регіональних ЗМІ). Актуальні проблеми сучасної науки(частина ІІ) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30–31 травня 2019 року. Київ: МЦНД, 2019. С. 34–36.
 12. Савчук Р. Л., Іванків Н. П. Проблема ідентифікації блогосфери як окремого жанру журналістики та ключові особливості створення блогів. Сучасний рух науки: тези доп. VІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 червня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 1503–1510.

Навчально-методичні праці

 1. Савчук Р. Л. Мова як інструмент комунікації : навчальний посібник для студентів І курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2023. 128 с.
 2. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Мова ЗМІ» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика» : посібник. 2-ге вид., випр. і допов. Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2021. 162 с.
 3. Савчук Р. Л. Культура усного публічного мовлення : навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2019. 120 с.
 4. Савчук Р. Л. Методичний супровід до вивчення навчальної дисципліни «Культура усного публічного мовлення» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2019. 46 с.
 5. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Практична стилістика» для студентів ІV курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2019. 64 с.
 6. Савчук Р. Л. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Мова ЗМІ» для студентів ІІ курсу спеціальності «Журналістика». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. 128 с.

Упорядкування

 1. Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер. V наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 6–7 квітня 2023 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай, Р. Л. Савчук. Івано-Франківськ, 2023. Вип. V. 92 с.
 2. Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер. IV наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2021 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай, Р. Л. Савчук, Т. І. Струтинська. Івано-Франківськ, 2021. 111 с.
 3. Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер. IIІ наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 9-10 квітня 2020 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Р. Л. Савчук, Г. І. Пристай. Івано-Франківськ, 2020. Вип. ІІІ. 87 с.

 

Рецензії

 1. Савчук Р. Л. Голос зі Стефаникового свята (Голос із Русова: художньо-публіцистичне видання / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, факультет філології, кафедра журналістики; упорядники: Г. І. Пристай, С. С. Хороб. Івано-Франківськ, 2022. 160 с.). Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2022. №17(65). С. 409–411. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/16652

Керівник секції журналістики  Івано-Франківської Малої академії наук Івано-Франківської міської ради (з 2019 року).

Участь у грантовій програмі. У 2020-2021 рр. разом із викладачами кафедри журналістики взяла учать у грантовій програмі «Створення та розповсюдження друкованих матеріалів та проведення тренінгів для популяризації медіаграмотності» в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується міжнародною організацією IREX за підтримки Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії (FCO). Провела 4 тренінги на тему «Інфомедійна грамотність: DОs and DON’Ts» для здобувачів освіти 8 навчальних закладів Івано-Франківської області.

У межах грантового проєкту «Табір “Дарунок”», що виконується випускницями Академії Жіночого Лідерства Українського жіночого фонду в партнерстві з Національним Демократичним Інститутом Міжнародних Відносин (NDI) в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», на запрошення Дзвиняцької ТГ Івано-Франківської області провела онлайн-тренінг «Медійна грамотність» для учнів та вчителів Дзвиняцького ліцею (3 березня 2021 року).

Підвищення кваліфікації (стажування, участь у вебінарах, семінарах, тренінгах)

Пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування з 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року у Вищій Школі Лінгвістичній у м. Ченстохова (Республіка Польща). Тема «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», в обсязі 6 кредитів (180 годин).

У межах Європейського освітнього проєкту  «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Вища Школа Лінгвістична, м.Ченстохова, Республіка Польща) взяла участь у тренінгу «Management of international education projects – the challenge of the 21st century» за підтримки програми Erasmus+ (30 січня 2021 року).

 

brighttalk-viewing-certificate-ask-me-anything-managing-api-documenation-projects

certificate-an-introduction-to-qualitative-methods-in-research-in-the-united-states-jonathan-cisco-6405f328ef759f7e980d7f42 (2)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет філології

Кафедра журналістики

76018, Україна

м.Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

E-mail: ruslana.savchuk@pnu.edu.ua