Онлайн бібліотека

ТУТ ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НАЙНОВІШУ ЛІТЕРАТУРУ З НАШИХ ДИСЦИПЛІН

Холод О. М. Преса Рейхскомісаріату «Україна» і сучасні медіа (комунікаційні технології соціального інжинірингу): монографія / О. М. Холод. – К.: КНУКіМ, 2016. – 238 с.

Холод О. Медіа й теорії соціальних комунікацій : монографія / О. Холод. – К.: Видавничий центр ПВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 409 с.

Холод О.М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості / Холод О.М. – У 3–х т. – Том 3 : Інмутація сучасного суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2012. – 250 с.

Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа: монографія / Холод О.М. – У 2–х т. – Т. 1 : Трансформація свідомості. – К. : КНУКІМ, 2013. – 250 с.

Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа: монографія / Холод О.М. – У 2–х т. – Т. 2 : Соціальний інжиніринг масмедіа. – К. : КНУКІМ, 2016. – 329 с.

Шендеровський К.С. та інші. Медіакомунікації та соціальні проблеми: Збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей втрьох частинах. Частина перша / Упор., ред. К. С. Шендеровського / Київ.нац. ун-т; Ін-т журналістики. – К., 2012. – 288 с.

Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. –К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003 – 120 с.

Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент: підручник / М-во освіти і наукиУкраїни, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж.; Л.В.Балабанова, Л.О.Юзик -Донецьк: ДонНУЕТ, 2011.- 414 с.

Савицька Н.Л., Синицина Г.А., Олініченко К.С. Рекламний менеджмент: Навч.посібник/ Н.Л.Савицька, Г.А.Синицина, К.С.Олініченко – Харків, вид-во Іванченко, 2015. – 169 с.

Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: Конспект лекцій для студентів спец.7.050108 «Маркетинг» усіх форм навч. – К.: ЕКОМЕН, 2010 .-  101 с.

Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е., Горєлкіна С.Б. Менеджмент в телекомунікаціях: навчальний посібник. – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова. – 254 с.

Лизанчук В.В.Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроні- ка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 258 с.

Сучасна агенційна журналістика

Сучасна медіакультура: контент, концепції, перспективи (українсько-польський досвід) : колективна монографія / [Й. Лось, С. Ґавронський, Т. Лильо, М. Уліта та ін.] ; за наук. ред. проф. Й. Лося. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 392 с.

Недопитанський М. І., Карась М. А., Ільченко В. І. Уроки з журналістської практики. Практичний посібник. — К.: Україна молода, 2010. — 120 с.

Сербенська О.А., Бабенко В. В. Телетворчість. Методичні поради до курсу ― Журналістська робота на телебаченні‖. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 84с.

Лизанчук В. В. Основи радiожурналiстики [Текст]: підручник /  В.В.Лизанчук . — К.: Знання, 2006. —628 с.